Společnost DLM Tappi získala nejvyšší ocenění: Platinum, čímž se opět etablovala jako lídr v oboru ESG.

Závazek k udržitelnosti znamená, že společnost disponuje monitorovacími nástroji a je auditována třetími stranami, které přísně osvědčují její pokrok v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení.

S hrdostí oznamujeme, že společnost DLM Tappi získala následující certifikace:

ISO 9001

Certifikace ISO 9001 potvrzuje naši schopnost nabízet vysoce kvalitní výrobky a služby, rozpoznávat a uspokojovat potřeby našich zákazníků. Zaručuje strukturované procesy a závazek k neustálému zlepšování, čímž našim zákazníkům poskytuje spolehlivé a na dokonalost orientované partnerství.

ISO 14001

Certifikace ISO 14001 je důkazem našeho závazku k odpovědnému řízení životního prostředí. Umožňuje nám kontrolovat dopady našich činností na životní prostředí a důsledně a udržitelně usilovat o neustálé zlepšování. Pro naše zákazníky znamená důvěru v řešení šetrná k životnímu prostředí.

ISO 50001

Tato certifikace odráží náš závazek k energetické účinnosti. Umožňuje nám optimálně hospodařit s energií, snižovat náklady a minimalizovat plýtvání. Pro naše zákazníky to znamená udržitelnější řešení a ekologicky odpovědné partnerství.

MODEL 231

Dodržování vzoru 231 je důkazem našeho závazku k etice a zákonnosti podnikání. Zavazujeme se, že budeme vždy jednat odpovědně, zajišťovat transparentnost a dodržování platných předpisů. Pro naše zákazníky a zúčastněné strany to znamená důvěru v partnerství založené na zdravých zásadách a etických hodnotách.

Tato ocenění odrážejí náš závazek k dokonalosti, udržitelnosti a firemní integritě a zajišťují našim zákazníkům a zúčastněným stranám nejvyšší kvalitu a spolehlivost našich výrobků, služeb a provozních postupů.

DLM Tappi ha raggiunto il massimo riconoscimento: il Platino, affermandosi ancora una volta come Leader del settore per performance ESG.

Impegnarsi nella sostenibilità significa dotarsi di strumenti di monitoraggio e sottoporsi alla verifica di enti terzi che certificano con rigore i suoi progressi dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance.

Siamo fieri di annunciare che DLM Tappi ha ottenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001: La certificazione ISO 9001 attesta la nostra capacità di offrire prodotti e servizi di alta qualità, riconoscendo e soddisfacendo i bisogni dei nostri clienti. Garantisce processi strutturati e un impegno per il miglioramento continuo, assicurando ai nostri clienti una partnership affidabile e orientata all’eccellenza.

ISO 14001: La certificazione ISO 14001 testimonia il nostro impegno per la gestione ambientale responsabile. Ci permette di controllare gli impatti ambientali delle nostre attività e di perseguire il miglioramento continuo in modo coerente e sostenibile. Per i nostri clienti, significa fiducia in soluzioni eco-compatibili e rispettose dell’ambiente.

ISO 50001: Questa certificazione riflette il nostro impegno per l’efficienza energetica. Ci consente di gestire in modo ottimale l’energia, riducendo i costi e minimizzando gli sprechi. Per i nostri clienti, significa soluzioni più sostenibili e una partnership orientata alla responsabilità ambientale.

Legge 231: La nostra adesione alla Legge 231 dimostra il nostro impegno per l’etica e la legalità aziendale. Ci impegniamo a operare sempre con responsabilità, garantendo la trasparenza e la conformità alle normative vigenti. Per i nostri clienti e gli stakeholders, ciò significa fiducia in una partnership basata su principi solidi e valori etici.

Questi riconoscimenti riflettono il nostro impegno per l’eccellenza, la sostenibilità e l’integrità aziendale, assicurando ai nostri clienti e agli stakeholders la massima qualità e affidabilità nei nostri prodotti, servizi e pratiche operative.

Kontaktujte nás pro více informací o naší společnosti a produktech