DLM Tappi otrzymała najwyższe wyróżnienie: Platynę, stając się po raz kolejny liderem w branży pod względem wyników ESG.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój oznacza posiadanie narzędzi monitorowania i poddawanie się audytom przeprowadzanym przez organy zewnętrzne, które rygorystycznie poświadczają postępy w zakresie wyników środowiskowych, społecznych i zarządzania.

Z dumą informujemy, że DLM Tappi uzyskała następujące certyfikaty:

ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 potwierdza naszą zdolność do oferowania wysokiej jakości produktów i usług, rozpoznając i zaspokajając potrzeby naszych klientów. Gwarantuje ustrukturyzowane procesy i zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, zapewniając naszym klientom niezawodne i zorientowane na doskonałość partnerstwo.

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 potwierdza nasze zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem. Umożliwia nam kontrolowanie wpływu naszych działań na środowisko i dążenie do ciągłego doskonalenia w spójny i zrównoważony sposób. Dla naszych klientów oznacza to zaufanie do rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

ISO 50001

Certyfikat ten odzwierciedla nasze zaangażowanie w efektywność energetyczną. Umożliwia nam optymalne zarządzanie energią, redukcję kosztów i minimalizację odpadów. Dla naszych klientów oznacza to bardziej zrównoważone rozwiązania i odpowiedzialne środowiskowo partnerstwo.

MODEL 231

Przestrzeganie przez nas Modelu 231 świadczy o naszym zaangażowaniu w etykę biznesową i zgodność z prawem. Zobowiązujemy się zawsze działać odpowiedzialnie, zapewniając przejrzystość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dla naszych klientów i interesariuszy oznacza to zaufanie do partnerstwa opartego na solidnych zasadach i wartościach etycznych.

Nagrody te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w doskonałość, zrównoważony rozwój i uczciwość korporacyjną, zapewniając naszym klientom i interesariuszom najwyższą jakość i niezawodność naszych produktów, usług i praktyk operacyjnych.

DLM Tappi ha raggiunto il massimo riconoscimento: il Platino, affermandosi ancora una volta come Leader del settore per performance ESG.

Impegnarsi nella sostenibilità significa dotarsi di strumenti di monitoraggio e sottoporsi alla verifica di enti terzi che certificano con rigore i suoi progressi dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di governance.

Siamo fieri di annunciare che DLM Tappi ha ottenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001: La certificazione ISO 9001 attesta la nostra capacità di offrire prodotti e servizi di alta qualità, riconoscendo e soddisfacendo i bisogni dei nostri clienti. Garantisce processi strutturati e un impegno per il miglioramento continuo, assicurando ai nostri clienti una partnership affidabile e orientata all’eccellenza.

ISO 14001: La certificazione ISO 14001 testimonia il nostro impegno per la gestione ambientale responsabile. Ci permette di controllare gli impatti ambientali delle nostre attività e di perseguire il miglioramento continuo in modo coerente e sostenibile. Per i nostri clienti, significa fiducia in soluzioni eco-compatibili e rispettose dell’ambiente.

ISO 50001: Questa certificazione riflette il nostro impegno per l’efficienza energetica. Ci consente di gestire in modo ottimale l’energia, riducendo i costi e minimizzando gli sprechi. Per i nostri clienti, significa soluzioni più sostenibili e una partnership orientata alla responsabilità ambientale.

Legge 231: La nostra adesione alla Legge 231 dimostra il nostro impegno per l’etica e la legalità aziendale. Ci impegniamo a operare sempre con responsabilità, garantendo la trasparenza e la conformità alle normative vigenti. Per i nostri clienti e gli stakeholders, ciò significa fiducia in una partnership basata su principi solidi e valori etici.

Questi riconoscimenti riflettono il nostro impegno per l’eccellenza, la sostenibilità e l’integrità aziendale, assicurando ai nostri clienti e agli stakeholders la massima qualità e affidabilità nei nostri prodotti, servizi e pratiche operative.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszej firmie i produktach